Missie en visie

Dit was “onze” beuk, voor hij gekapt moest worden in 2014

Missie Het symbool van de praktijk is een beuk. De beuk symboliseert wijsheid en aandacht, warmte en troost, standvastigheid en waakzaamheid. Dit zijn ook de kenmerken welke wij willen uitdragen met als kernwoorden: laagdrempeligheid, continuïteit, modern en de patiënt centraal plaatsend. Door te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria willen we het medisch handelen op een hoog peil houden. Door het onderhouden van een goede samenwerking met onze zorgpartners willen we bereiken dat de patiënten de beste zorg krijgt op de juiste plek, rekening houdend met de wensen van de patiënt.

Visie Hoewel de gemeente Ommen niet veel zal groeien in omvang zal de gemiddelde leeftijd van de inwoners wel toenemen. Aangezien het spreekwoord ‘de ouderdom komt met gebreken’ door cijfers uit de praktijk wordt onderstreept zal de dus ook zorgvraag toenemen. Het aantal patiënten dat een beroep zal doen op de (huisartsen)zorg gaat dus toenemen en als gevolg van de leeftijdsopbouw zullen deze patiënten bovendien vaker en specifiekere zorgvragen hebben. Er zullen extra maatregelen genomen moeten worden de specifieke zorg voor deze groep te regelen. In Ommen zijn de huisartsen daarom gestart met een ouderen project en dat project wordt verder gestalte gegeven met de aanstelling van een praktijkondersteuner gespecialiseerd in ouderenzorg met als doel om in de behoefte van toenemende vraag te kunnen blijven voorzien.

Normen en waarden Het uitgangspunt van mijn handelen is wederzijds respect en respect voor het leven. Dat laatste houdt in, dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen het actief beëindigen van het leven (actieve euthanasie) en de mogelijkheid hebben te sterven zonder levensverlengende maatregelen (passieve euthanasie). Aan een verzoek tot actieve euthanasie zal niet voldaan kunnen worden. Mijn insteek bij het levenseinde is een behandeling gericht op maximale verlichting van klachten (kwaliteit van leven) en niet tot een verlenging van het leven (kwantiteit) als dat niet gewenst is.

Zorgaanbod De praktijk staat open voor iedereen die zich aanmeldt.

De zorg omvat de bevolking uit de stadskern en een groot deel van de gemeente Ommen. In de zomermaanden komen daarbij nog de vakantiegangers in de regio bij. Het werkgebied is afgebakend en met de gevestigde huisartsen uit de naburige gebieden zijn afspraken gemaakt om de zorg te garanderen voor bewoners uit die grensgebieden. Hierbij is het principe van tijdige bereikbaarheid binnen de gestelde norm gehanteerd.

Met de lokale zorggroep Charis zijn afspraken gemaakt voor de ketenzorg, die nu de diabetes, VRM (vaat-risico management) en COPD omvat. Dit kan in de toekomst veranderen. Doel is een efficiënte werkwijze om met minimale middelen een optimale zorg te kunnen verlenen, waarbij zoveel mogelijk administratieve taken gedelegeerd kunnen worden.

Print Friendly, PDF & Email

error: Deze functie is uitgeschakeld.